HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   รอง จก.กง.ทอ. และคณะตรวจเยี่ยมสายวิทยาการการเงิน กองบิน ๑
 
        นาวาอากาศเอก ธาดา เคี่ยมทองคำ รองเจ้ากรมการเงินทหารอากาศ และคณะตรวจเยี่ยมสายวิทยาการการเงิน กองบิน ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยมีนาวาอากาศเอก วชิระพล เมืองน้อย ผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก เนาวมรัตน์ ประพัฒน์ทอง รองผู้บังคับการกองบิน ๑ นาวาอากาศเอก กฤษณะ เปี่ยมศรี รองผู้บังคับการกองบิน ๑ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ๑ กองบังคับการกองบิน ๑ เมื่อวันอังคารที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ...