HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
เกี่ยวกับกองบิน ๑
ประชาสัมพันธ์
แนะนำหน่วยงาน
บริการข้อมูล
 
 
 
ผู้บังคับบัญชาของกองบิน ๑ : นาวาอากาศเอก วชิระพล เมืองน้อย ผู้บังคับการกองบิน ๑, นาวาอากาศเอก เนาวมรัตน์ ประพัฒน์ทอง รองผู้บังคับการกองบิน ๑, นาวาอากาศเอก กฤษณะ เปี่ยมศรี รองผู้บังคับการกองบิน ๑, นาวาอากาศเอก นเรศ เยี่ยมสถาน เสนาธิการกองบิน ๑
   กองบิน ๑ เข้าช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาผู้ประสบอุทกภัย
 
        นาวาอากาศเอก วชิระพล เมืองน้อย ผู้บังคับการกองบิน ๑ / ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๑ มอบหมายให้แผนกกิจการพลเรือนกองบิน ๑ นำกำลังพลเข้าช่วยเหลือเกษตรกรชาวนา เร่งเกี่ยวข้าวในนาที่มีน้ำท่วมสูงกว่า ๑ เมตร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวนาผู้ประสบอุทกภัย ณ ตำบลทุ่งสว่าง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ...