HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   เสนาธิการกองบิน ๑ เป็นประธานในการประชุมการดำเนินการ การจัดการความรู้ (KM) กองบิน ๑ ประจำปี ๖๐
 
        นาวาอากาศเอก นเรศ เยี่ยมสถาน เสนาธิการกองบิน ๑ เป็นประธานในการประชุมการดำเนินการ การจัดการความรู้ (KM) กองบิน ๑ ประจำปี ๖๐ เพื่อเป็นการรับทราบแนวทางในการดำเนินการ
การจัดการความรู้ (KM) กองบิน ๑ ประจำปี ๖๐ โดยมีหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง และผู้รับผิดชอบการจัดการความรู้ (KM) ของหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ๑ กองบังคับการ กองบิน ๑
เมื่อวันพุธที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ...