HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   กองบิน ๑ เข้าช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาผู้ประสบอุทกภัย อ.ประทาย
 
        นาวาอากาศเอก วชิระพล เมืองน้อย ผู้บังคับการกองบิน ๑ / ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๑ มอบหมายให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๑ นำกำลังพลเข้าช่วยเหลือเกษตรกรชาวนา เร่งเกี่ยวข้าวในนาที่มีน้ำท่วมสูงกว่า ๑ เมตร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวนาผู้ประสบอุทกภัย โดยเข้าช่วยเหลือได้จำนวน ๓ รายได้แก่ ๑.นางแสน ปัตตาฝ้าย ๒.นางสุพรรณี บุญกล้า ๓.นางปาริชาติ เบียรสว่าง เกี่ยวข้าวได้จำนวนน้ำหนักข้าวรวมประมาณ ๓ ตัน / ต่อราย ณ ตำบลทุ่งสว่าง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ...