HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
เกี่ยวกับกองบิน ๑
ประชาสัมพันธ์
แนะนำหน่วยงาน
บริการข้อมูล
 
 
 
ผู้บังคับบัญชาของกองบิน ๑ : นาวาอากาศเอก วชิระพล เมืองน้อย ผู้บังคับการกองบิน ๑, นาวาอากาศเอก เนาวมรัตน์ ประพัฒน์ทอง รองผู้บังคับการกองบิน ๑, นาวาอากาศเอก กฤษณะ เปี่ยมศรี รองผู้บังคับการกองบิน ๑, นาวาอากาศเอก นเรศ เยี่ยมสถาน เสนาธิการกองบิน ๑
   เสธ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในด้านการรักษาความปลอดภัยทหารอากาศ
 
        นาวาอากาศเอก นเรศ เยี่ยมสถาน เสนาธิการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในด้านการรักษาความปลอดภัยทหารอากาศ ให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการกองบิน ๑ โดยได้รับเกียรติจาก นาวาอากาศเอก ประจง ศรีสุข รองผู้อำนวยการกองรักษาการความปลอดภัย สำนักนโยบายและแผน กรมข่าวทหารอากาศ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยายสรุป ณ หอประชุมจันทรุเบกษา เมื่อวันอังคารที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ...