HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   ผบ.บน.๑ เป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๙ สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน ๑ จำกัด
 
        นาวาอากาศเอก วชิระพล เมืองน้อย ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๙ สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน ๑ จำกัด พร้อมทั้งได้จับรางวัลให้แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ กองบิน ๑ ในการประชุมครั้งนี้ด้วย ในการนี้ นาวาอากาศเอก เนาวมรัตน์ ประพัฒน์ทอง รองผู้บังคับการกองบิน ๑ นำข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน ๑ เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว ณ หอประชุมจันทรุเบกษา กองบิน ๑ เมื่อวันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ...