HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   เสนาธิการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีปิดอบรมวิชาชีพ สาขาช่างไม้
 
         นาวาอากาศเอก จักรพันธ์ สุขแสงดาว เสนาธิการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีปิดอบรมวิชาชีพสาขาช่างไม้ ให้กับผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะฝีมือ สร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ สามารถพึ่งพาตัวเองได้ ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน ๑ ...