HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   โครงการช้างเผือก ประจำปี ๒๕๖๒
 
         กองบิน ๑ โดยแผนกกิจการพลเรือน กองบังคับการ กองบิน ๑ ควบคุมการสอบของนักเรียน ในโครงการช้างเผือก ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อต้องการคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เข้ารับการศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหารส่วนกองทัพอากาศ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยมีจำนวนผู้เข้าทำการทดสอบในส่วนของพื้นที่ กองบิน ๑ จำนวน ๓๗๐ คน โดยแบ่งเป็นประเภท ช้างเผือก ๑๔๒ คน และประเภทสมทบ ๒๒๘ คน ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ...