HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   เสธ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตรช่างเชื่อมประสาน
 
          นาวาอากาศเอก นเรศ เยี่ยมสถาน เสนาธิการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตรช่างเชื่อมประสาน ให้กับผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน ๑ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะฝีมือ สร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ สามารถพึ่งพาตัวเองได้ ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน ๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ...