HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   ประชุม F-16 สัญจร ครั้งที่ ๑/๖๐
 
          นาวาอากาศเอก ฉัตรชาย ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการกองจัดหาทางทหารกับต่างประเทศ สำนักนโยบายและแผน กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ และคณะฯ เดินทางมาประชุม F-16 สัญจร ครั้งที่ ๑/๖๐ เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง และแนะนำโครงการต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการส่งกำลังบำรุงของ บ.ข.๑๙/ก ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาโดยวิธี FMS โดยมี นาวาอากาศเอก กฤษณะ เปี่ยมศรี รองผู้บังคับการกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ๑ กองบังคับการกองบิน ๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ...