HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   แนวทางการปฏิบัติการใช้สื่อสังคมออนไลน์
ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ นักเรียนทหาร และทหารกองประจำการของกองทัพอากาศ
 
๑. คำแนะนำในการใช้สื่อสังคมออนไลน์

         ๑.๑ การแสดงความคิดเห็นต้องระบุให้ชัดเจนว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัว ไม่ใช่องค์กร
         ๑.๒ การแสดงความคิดเห็นเฉพาะงานที่รับผิดชอบ (งดเว้นการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นทางการเมือง)
         ๑.๓ ไม่ให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ
         ๑.๔ มีการแสดงตัวตน เพื่อความน่าเชื่อถือของข้อมูล (เปิดเผยเฉพาะ ยศ ชื่อ สกุล ไม่อนุญาตให้เปิดเผยตำแหน่ง)
         ๑.๕ ระมัดระวังการโพสต์รูปภาพ หรือวีดิโอ ที่อาจมีการระบุสถานที่ หรือข้อมูลที่เป็นความลับของทางราชการ
         ๑.๖ การใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ ต้องไม่ส่งผลเสียหายต่องานที่ปฏิบัติประจำ และไม่เสียภาพลักษณ์ของหน่วยงาน
         ๑.๗ ระมัดระวังการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว เช่น กำหนดการนัดหมาย การประชุม หัวข้อเรื่องที่มีความอ่อนไหว หรือที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ บนสื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น
         ๑.๘ ข้อมูลที่ห้ามเผยแพร่สู่สาธารณะ
                - ข้อมูลความลับทางราชการ เช่น สถานภาพกำลังรบและส่วนสนับสนุนกำลังรบ รวมทั้งเอกสารทางราชการที่เนื้อหาระบุถึงกำลังพล งบประมาณ และยุทโธปกรณ์
                - ภาคพื้นที่ที่เป็นความลับของทางราชการ ภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ยุทธการ หรือพื้นที่อันไม่สมควรเปิดเผย
                - ข้อมูลที่มีเนื้อหาดูหมิ่นต่อบุคคลหรือองค์กร
                - ข้อมูลที่มีเนื้อหาในลักษณะยั่วยุ โฆษณาชวนเชื่อ ทางการเมือง
                - ข้อมูลสื่อลามกในทุกรูปแบบ
                - ภาพความรุนแรงที่ผิดกฎหมาย
                - ข้อมูลที่มีเนื้อหาเป็นภัยคุกคามให้กับบุคคลหรือกลุ่มคน
                - ข้อมูลที่มีเนื้อหาสนับสนุนการซื้อขาย การเสพยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย
                - โปรแกรมที่เป็นไวรัส โทรจัน หรือมัลแวร์อื่นๆ