HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   รับ - ส่งเสด็จฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
 
        พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จฯ โดยเครื่องบินพระที่นั่งจาก ท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ มายังสนามบินโคราช (กองบิน ๑) เสด็จไปทรงวางศิลาฤกษ์อุโบสถ และทรงยกช่อฟ้าศาลาการเปรียญ ณ วัดไชยศรีชมชื่น อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
        ในการนี้ นาวาอากาศเอก นเรศ เยี่ยมสถาน รองผู้บังคับการกองบิน ๑ นำข้าราชการ สมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๑ ร่วมกับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ทหาร ตำรวจ ชมรมแม่บ้านทหารบก ชมรมแม่บ้านตำรวจ ผู้แทนจากเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา จิตอาสาเฉพาะกิจ และพลเรือน เฝ้ารับ - ส่งเสด็จฯ ณ สนามบินกองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ...