HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   ส่งเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
        สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ และเสด็จฯ กลับโดยเครื่องบินพระที่นั่งจาก สนามบินโคราช (กองบิน ๑) ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ
        ในการนี้ นาวาอากาศเอก วชิระพล เมืองน้อย ผู้บังคับการกองบิน ๑ นำข้าราชการ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๑ ร่วมกับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ทหาร ตำรวจ ชมรมแม่บ้านทหารบก ชมรมแม่บ้านตำรวจ ผู้แทนจากเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา และพลเรือน เฝ้าส่งเสด็จฯ ณ สนามบินกองบิน ๑ เมื่อวันอังคารที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ...