HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
        สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ โดยเครื่องบินพระที่นั่งจาก ท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ มายังสนามบินโคราช (กองบิน ๑) เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเทพรัตน์วิทยรักษ์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
        ในการนี้ นาวาอากาศเอก วชิระพล เมืองน้อย ผู้บังคับการกองบิน ๑ นำข้าราชการ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๑ ร่วมกับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ทหาร ตำรวจ ชมรมแม่บ้านทหารบก ชมรมแม่บ้านตำรวจ ผู้แทนจากเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา และพลเรือน เฝ้ารับเสด็จฯ ณ สนามบินกองบิน ๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ...