HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   รับ - ส่งเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
        สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ โดยเครื่องบินพระที่นั่งจาก ท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ มายังสนามบินโคราช (กองบิน ๑) เสด็จพระราชดำเนินไปยังมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ศูนย์การศึกษาโคราช ซึ่งตั้งอยู่ที่วัดสุทธจินดา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ในการนี้ทรงเปิดป้าย "อาคารมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ศูนย์การศึกษาโคราช"  เพื่อเป็นแหล่งรวมทางด้านการศึกษาของภิกษุสามเณรทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นแหล่งการเรียนรู้ของประชาชนทั่วไป ต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดสุทธจินดาวรวิหาร จังหวัดนครราชสีมา ในการพระราชทานเพลิงศพรองศาตราจารย์ชาญชัย อินทรประวัติ
        ในการนี้ นาวาอากาศเอก วชิระพล เมืองน้อย ผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย คุณยุพดี เมืองน้อย ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๑ นำข้าราชการ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๑ ร่วมกับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ทหาร ตำรวจ ชมรมแม่บ้านทหารบก ชมรมแม่บ้านตำรวจ ผู้แทนจากเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา จิตอาสาเฉพาะกิจ และพลเรือน เฝ้ารับ - ส่งเสด็จฯ ณ สนามบินกองบิน ๑ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ...