HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
เกี่ยวกับกองบิน ๑
ประชาสัมพันธ์
แนะนำหน่วยงาน
บริการข้อมูล
 
 
 
 
ฝูงบิน ๑๐๒ กองบิน ๑
 


นาวาอากาศโท นัฐวุธ พุกประยูร
ผู้บังคับฝูงบิน ๑๐๒
 

  มีหน้าที่ เตรียมและปฏิบัติการใช้กำลังทางอากาศตามอำนาจหน้าที่ที่กองทัพอากาศกำหนด
มีผู้บังคับฝูงบิน ๑๐๒ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์
ผู้บังคับฝูงบิน ๔-๐๑๕๐ nuttawut_po@rtaf.mi.th
รองผู้บังคับฝูงบิน ๔-๐๑๕๑ -
ฝ่ายยุทธการ ๔-๐๑๕๔ -
ฝ่ายการข่าว ๔-๐๑๕๖ -
ฝ่ายการช่าง ๔-๐๑๗๑ -
ฝ่ายสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ๔-๐๑๘๒ -
ฝ่ายสรรพาวุธอิเล็กทรอนิกส์ ๔-๐๑๙๖ -
หมวดธุรการ ๔-๐๑๙๐ -