HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
เกี่ยวกับกองบิน ๑
ประชาสัมพันธ์
แนะนำหน่วยงาน
บริการข้อมูล
 
 
 
 
ฝูงบิน ๑๐๓ กองบิน ๑
 


นาวาอากาศโท ภาสกร ไชยกำเนิด
ผู้บังคับฝูงบิน ๑๐๓
 

  มีหน้าที่ เตรียมและปฏิบัติการใช้กำลังทางอากาศตามอำนาจหน้าที่ที่กองทัพอากาศกำหนด
มีผู้บังคับฝูงบิน ๑๐๓ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์
ผู้บังคับฝูงบิน ๔-๑๑๐๐ passakorn@rtaf.mi.th
รองผู้บังคับฝูงบิน ๔-๑๑๐๑ -
ฝ่ายยุทธการ ๔-๑๑๐๔ -
ฝ่ายการข่าว ๔-๑๑๐๕ -
ฝ่ายการช่าง ๔-๑๑๕๒ -
ฝ่ายสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ๔-๑๑๓๒ -
ฝ่ายสรรพาวุธอิเล็กทรอนิกส์ ๔-๐๓๗๕ -
หมวดธุรการ ๔-๑๑๒๒ -