HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
 
แผนกช่างอากาศ กองเทคนิค กองบิน ๑
 


นาวาอากาศโท นคช สุหร่าย
หัวหน้าแผนกช่างอากาศนาวาอากาศตรี บุญธรรม สินปรุ
รองหัวหน้าแผนกช่างอากาศ
 

  มีหน้าที่ ดำเนินการเกี่ยวกับการซ่อม ดัดแปลง แก้ไขอากาศยาน และเครื่องยนต์อากาศยาน ตลอดจนการควบคุม เก็บรักษา และพิจารณาความต้องการพัสดุช่างอากาศ มีหัวหน้าแผนกช่างอากาศ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์
หัวหน้าแผนกช่างอากาศ ๔-๐๓๑๐ nakoch_s@rtaf.mi.th
รองหัวหน้าแผนกช่างอากาศ ๔-๐๓๑๑ boontham@rtaf.mi.th
ฝ่ายซ่อมอากาศยาน ๔-๐๓๓๒ -
ฝ่ายซ่อมเครื่องยนต์ ๔-๐๓๔๒ -
ฝ่ายสนับสนุนการซ่อม ๔-๐๓๖๗ -
ธุรการ ๔-๐๓๐๒ -