HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
เกี่ยวกับกองบิน ๑
ประชาสัมพันธ์
แนะนำหน่วยงาน
บริการข้อมูล
 
 
 
 
แผนกสรรพาวุธ กองเทคนิค กองบิน ๑
 


นาวาอากาศโท นิรันดร ชาติครบุรี
หัวหน้าแผนกสรรพาวุธ
 

  มีหน้าที่ ดำเนินการปฏิบัติเกี่ยวกับสรรพาวุธ การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ และบริภัณฑ์สรรพาวุธ ภาคพื้น ขั้นกลาง การพัสดุ และให้การฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่สรรพาวุธ มีหัวหน้าแผนกสรรพาวุธ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์
หัวหน้าแผนกสรรพาวุธ ๔-๐๓๗๐ nirundorn_ch@rtaf.mi.th
รองหัวหน้าแผนกสรรพาวุธ ๔-๐๓๗๑ -
หมวดสารบรรณ ๔-๐๓๗๒ -
หัวหน้าฝ่ายอาวุธ ๔-๐๓๙๑ -
หัวหน้าฝ่ายอุปกรณ์ ๔-๐๓๗๖ -
หัวหน้าฝ่ายอิเล็กทรอนิกส์สรรพาวุธ ๔-๐๓๘๗ -
หมวดคลังพัสดุ ๔-๐๓๘๑ -