HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
 
แผนกสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ กองเทคนิค กองบิน ๑
 


นาวาอากาศโท นรินทร์ ระวาดชัย
หัวหน้าแผนกสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์นาวาอากาศตรี สงัด ดวงจันทร์
รองหัวหน้าแผนกสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
 

  มีหน้าที่ ดำเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติการสื่อสาร การซ่อมบำรุงเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ภาคอากาศ ได้ถึงระดับกลาง และการพัสดุสื่อสาร มีหัวหน้าแผนกสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์
หัวหน้าแผนกสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ๔-๑๓๑๐ narin_rav@rtaf.mi.th
รองหัวหน้าแผนกช่างอากาศ ๔-๑๓๑๑ sangad_d@rtaf.mi.th
ฝ่ายปฏิบัติการสื่อสาร ๔-๑๓๖๐ -
ฝ่ายซ่อมอุปกรณ์์ฯ ภาคพื้น ๔-๑๓๕๐ -
ฝ่ายซ่อมอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ๔-๑๓๔๐ -
ฝ่ายสื่อสารโทรคมนาคม ๔-๑๓๓๐ -
ฝ่ายอิเล็กทรอนิกส์ ๔-๑๓๘๑ -
ธุรการ ๔-๑๓๒๑ -