HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
เกี่ยวกับกองบิน ๑
ประชาสัมพันธ์
แนะนำหน่วยงาน
บริการข้อมูล
 
 
 
 
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองบังคับการ กองบิน ๑
 


นาวาอากาศตรี นิวัฒน์ นุชเสียงเพราะ
หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯเรืออากาศตรี วิศาล ขันธวิเศษ
นายทหารเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
 

  มีหน้าที่ วางแผน อำนวยการ ประสานงาน การฝึกอบรม การให้คำปรึกษาแนะนำ เพื่อให้การพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
มีหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์
หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ๔-๐๔๐๐ niwat_nut@rtaf.mi.th
รองหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ๔-๐๔๐๒ -
นายทหารเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ๔-๑๔๑๙ wisan_kan@rtaf.mi.th
ธุรการ ๔-๐๔๐๒ -

เข้าสู้เว็บไซต์ ฝทสส.บก.บน.๑