HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
เกี่ยวกับกองบิน ๑
ประชาสัมพันธ์
แนะนำหน่วยงาน
บริการข้อมูล
 
 
 
 
แผนกการข่าว กองบังคับการ กองบิน ๑
 


นาวาอากาศโท กฤษณะ ทองพรม
หัวหน้าแผนกการข่าวนาวาอากาศตรี พรชัย คงขวัญเมือง
รองหัวหน้าแผนกการข่าว
 

  มีหน้าที่ อำนวยการ ประสานงาน กำกับการ ควบคุม และดำเนินการเกี่ยวกับการข่าวกรองทางอากาศ การต่อต้าน
การข่าวกรองเชิงรุก การรวบรวมข่าวสารข่าวกรองเพื่อความมั่นคงที่มีผลกระทบ ต่อการปฏิบัติภารกิจของหน่วยในพื้นที่
รับผิดชอบและจังหวัดใกล้เคียง เพื่อสนับสนุนการใช้กำลังทางอากาศ และการรักษาความปลอดภัยที่ตั้งของหน่วย
มีหัวหน้าแผนกการข่าว เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์
หัวหน้าแผนกการข่าว ๔-๐๒๒๐ kritsana_t@rtaf.mi.th
รองหัวหน้าแผนกการข่าว ๔-๐๒๒๑ pornchai_k@rtaf.mi.th
ธุรการ ๔-๐๒๑๙ -