HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
เกี่ยวกับกองบิน ๑
ประชาสัมพันธ์
แนะนำหน่วยงาน
บริการข้อมูล
 
 
 
 
นายทหารพระธรรมนูญ กองบังคับการ กองบิน ๑
 


เรืออากาศเอก ณรงค์ฤทธิ์ กอสันเทียะ
นายทหารพระธรรมนูญ
 

  มีหน้าที่
     - ให้คำปรึกษาผู้บังคับบัญชา และทำหน้าที่อื่น ๆ ในเรื่องเกี่ยวกับกฎหมาย
     - สืบสวนและสอบสวนคดีตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา
     - ตรวจร่างสัญญาต่าง ๆ ของทางราชการ
     - ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์
นายทหารพระธรรมนูญ ๔-๐๒๖๐ narongrith@rtaf.mi.th