HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
เกี่ยวกับกองบิน ๑
ประชาสัมพันธ์
แนะนำหน่วยงาน
บริการข้อมูล
 
 
 
 
กองร้อยทหารสารวัตร กองบิน ๑
 


-----------------------
ผู้บังคับกองร้อยทหารสารวัตรเรืออากาศเอก รัตนพงศ์ กุลแพง
รองผู้บังคับกองร้อยทหารสารวัตร
 

   มีหน้าที่ ดำเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติ การเตรียมกำลัง และการใช้กำลังของเจ้าหน้าที่สารวัตร การตรวจตรา ตักเตือน แนะนำบุคคลในสังกัดให้ปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมทหาร การอารักขาบุคคลสำคัญ การรักษาการณ์ การจราจร ตรวจตราการผ่านเข้า - ออก ของบุคคลและยานพาหนะ การติดตามจับกุมทหารขาดหนีราชการ และผู้หลบหนีที่คุมขัง การสืบสวนสอบสวนคดีอาญา การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม การก่อวินาศกรรม การจารกรรม การโจรกรรม ยาเสพติด ซึ่งอยู่ในอำนาจศาลทหาร ในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย มีผู้บังคับกองร้อยทหารสารวัตร เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์
ผู้บังคับกองร้อยทหารสารวัตร ๔-๐๖๗๐ sunya_b@rtaf.mi.th
รองผู้บังคับกองร้อยทหารสารวัตร ๔-๐๖๗๐ rattanapong_k@rtaf.mi.th
ประจำกองร้อย ๔-๐๖๗๑ -