HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
 
แผนกยุทธการ กองบังคับการ กองบิน ๑
 


นาวาอากาศโท ฉลองชัย ใยไหม
หัวหน้าแผนกยุทธการนาวาอากาศตรี พัชระ ทองประมูล
นายทหารยุทธการ แผนกยุทธการ
 

  มีหน้าที่ อำนวยการ ประสานงาน กำกับการ ควบคุม และดำเนินการเกี่ยวกับกิจการยุทธการ การฝึก และกิจการพลเรือน มีหัวหน้าแผนกยุทธการ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์
หัวหน้าแผนกยุทธการ ๔-๐๒๓๐ chalongchai_y@rtaf.mi.th
นายทหารยุทธการ ๔-๐๒๓๑ phatchara@rtaf.mi.th
ธุรการ ๔-๐๒๓๒ -