HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
 
แผนกยุทธการ กองบังคับการ กองบิน ๑
 


นาวาอากาศโท ธนพันธ์ จันทร์หอม
หัวหน้าแผนกยุทธการ


นาวาอากาศตรี อิสสริยะ สุขพลอย
นายทหารยุทธการ แผนกยุทธการ
 

  มีหน้าที่ อำนวยการ ประสานงาน กำกับการ ควบคุม และดำเนินการเกี่ยวกับกิจการยุทธการ การฝึก และกิจการพลเรือน มีหัวหน้าแผนกยุทธการ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์
หัวหน้าแผนกยุทธการ ๔-๐๒๓๐ tanaphan@rtaf.mi.th
นายทหารยุทธการ ๔-๐๒๓๑ issariya@rtaf.mi.th
ธุรการ ๔-๐๒๓๒ -