HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
เกี่ยวกับกองบิน ๑
ประชาสัมพันธ์
แนะนำหน่วยงาน
บริการข้อมูล
 
 
 
 
แผนกสนับสนุนการบิน กองบิน ๑
 


-----------------------
หัวหน้าแผนกสนับสนุนการบินนาวาอากาศตรี ทวนเพชร ธรรมเจริญ
รองหัวหน้าแผนกสนับสนุนการบิน
 

  มีหน้าที่ ดำเนินการเกี่ยวกับการข่าวอากาศ และการบังคับการบิน มีหัวหน้าแผนกสนับสนุนการบิน
เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์
หัวหน้าแผนกสนับสนุนการบิน ๔-๐๕๐๐ -
รองหัวหน้าแผนกสนับสนุนการบิน ๔-๐๕๐๑ tuanpetch@rtaf.mi.th
ฝ่ายข่าวอากาศ ๔-๐๕๐๙,๐๕๑๑ -
ฝ่ายบังคับการบิน ๔-๐๕๕๕ -
ศูนย์บริการการบิน ๔-๐๕๑๕ -
ธุรการ ๔-๐๕๐๒ -