HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
 
แผนกสวัสดิการ กองบิน ๑
 


นาวาอากาศโท วันชัย แสนอุบล
หัวหน้าแผนกสวัสดิการ 

  มีหน้าที่ ดำเนินการเกี่ยวกับการสวัสดิการ การบำรุงขวัญ การส่งเสริมสวัสดิภาพ การสงเคราะห์ การกีฬา การฝึกอาชีพ การไปรษณีย์ การพักผ่อน การบันเทิง และการฌาปนกิจสงเคราะห์ มีหัวหน้าแผนกสวัสดิการ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์
หัวหน้าแผนกสวัสดิการ ๔-๑๔๒๐ wanchai_saen@rtaf.mi.th
รองหัวหน้าแผนกสวัสดิการ ๔-๑๔๒๑ -
ธุรการ ๔-๑๔๒๒ -