ประกาศ ประกวดราคาซื้อภาชนะรองรับขยะมูลฝอยชนิดพลาสติกหนาแบบมีล้อเข็น แยกสีตามประเภทขยะ ขนาด ๒๔๐ ลิตร จำนวน ๓๖๐ ใบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ตามประกาศกองบิน ๑ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ ดาวน์โหลดประกาศ เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๐๑/๒๕๖๑ เอกสารเพิ่มเติมแนบท้าย
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร บก.ผชย.ที่ บน.๑ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ตามประกาศกองบิน ๑ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ดาวน์โหลดประกาศ เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๐๔/๒๕๖๑
ร่างประกาศและเอกสาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) การจ้างก่อสร้างอาคารบก.ผชย.ที่ บน.๑ จำนวน ๑ งาน ตามประกาศกองบิน ๑ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑  ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๐๔/๒๕๖๑
ประกาศ ประกวดราคาจ้างสร้างจุดรวบรวมขยะมูลฝอยขนาดใหญ่ ๙ จุด ที่ บน.๑ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ตามประกาศกองบิน ๑ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ดาวน์โหลดประกาศ เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๐๓/๒๕๖๑
ประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๑๔๖ (อาคารโรงเก็บ ฝกช.ฝูง.๑๐๒ บน.๑) จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีคัดเลือก ตามประกาศกองบิน ๑ ลงวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ ดาวน์โหลดประกาศ เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๐๒/๒๕๖๑
ประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๐๒๒ (ฝสอ.ฝูง.๑๐๓ บน.๑) จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีคัดเลือก ตามประกาศกองบิน ๑ ลงวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ ดาวน์โหลดประกาศ เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๐๒/๒๕๖๑
ประกาศ สร้างอาคาร บก.ผชย. ที่ บน.๑ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ตามประกาศกองบิน ๑ ลงวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ ดาวน์โหลดประกาศ เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๐๒/๒๕๖๑
ประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๐๘๗ (อาคารเฉลิมพระเกียรติ) ที่ บน.๑ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ตามประกาศกองบิน ๑ ลงวันที่ ๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ ดาวน์โหลดประกาศ เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๐๒/๒๕๖๑
ประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสร้างโรงจอดรถ ศกอ.(ส่วนที่ ๑) ที่ บน.๑ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ตามประกาศกองบิน ๑ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ดาวน์โหลดประกาศ เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๐๑/๒๕๖๑
ประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๑๙๕ (อาคารปฏิบัติงาน) และอาคารอเนกประสงค์ของ ศกอ.ที่ บน.๑ จานวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ตามประกาศกองบิน ๑ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ดาวน์โหลดประกาศ เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๐๙/๒๕๖๐
ประกาศ ประกวดราคาจ้างสร้างตึกแถวมาตรฐาน ๑๐ ครอบครัว ที่ บน.๑ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ตามประกาศกองบิน ๑ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ดาวน์โหลดประกาศ เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๐๘/๒๕๖๐
ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๑๙๕ (อาคารปฏิบัติงาน) และอาคารอเนกประสงค์ของ ศกอ.ที่ บน.๑ จานวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ตามประกาศกองบิน ๑ ลงวันที่ี่............................... ดาวน์โหลดประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่...................
ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างสร้างตึกแถวมาตรฐาน ๑๐ ครอบครัว ที่ บน.๑ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ตามประกาศกองบิน ๑ ลงวันที่............................... ดาวน์โหลดประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่....................
ประกาศ ประกวดราคาจ้างสร้างบ้านพักอาศัยประเภทบ้านเดี่ยว น.สัญญาบัตร (น.อ.(พ)-นายพลอากาศ) ที่ บน.๑ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ตามประกาศกองบิน ๑ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  ดาวน์โหลดประกาศ เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๐๗/๒๕๖๐
ประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ป.๒๐๙๑ (อาคารพักอาศัย) ที่ บน.๑ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ตามประกาศกองบิน ๑ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  ดาวน์โหลดประกาศ เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๐๖/๒๕๖๐
ประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๐๐๖ (คลังพัสดุ ผชย.บน.๑) จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ตามประกาศกองบิน ๑ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  ดาวน์โหลดประกาศ เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๐๕/๒๕๖๐
ประกาศ ประกวดราคาจ้างสร้างบ้านพักอาศัยประเภทบ้านเดี่ยว น.สัญญาบัตร (น.อ.(พ)-นายพลอากาศ) ที่ บน.๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) ตามประกาศกองบิน ๑ ลงวันที่  ดาวน์โหลดประกาศ เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่
ประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ป.๒๐๙๑ (อาคารพักอาศัย) ที่ บน.๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) ตามประกาศกองบิน ๑ ลงวันที่  ดาวน์โหลดประกาศ เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่
ประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๐๐๖ (คลังพัสดุ ผชย.บน.๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) ตามประกาศกองบิน ๑ ลงวันที่  ดาวน์โหลดประกาศ เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่
ประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคาร บก.ผสอ.กทน.ที่ บน.๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) ตามประกาศกองบิน ๑ ลงวันที่ ธันวาคม ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดประกาศ เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๐๔/๒๕๖๐
ประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคาร บก.ผสอ.กทน.ที่ บน.๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) ตามประกาศกองบิน ๑ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดประกาศ เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๐๔/๒๕๖๐
ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคาร บก.ผสอ.กทน.ที่ บน.๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) ตามประกาศกองบิน ๑ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดประกาศ เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๐๔/๒๕๖๐
ประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงช่อง จ.๓ ที่ บน.๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) ตามประกาศกองบิน ๑ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ดาวน์โหลดประกาศ เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๐๓/๒๕๖๐
ประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๓๐๕๓ (มว.ขส.พัน.อย.) ที่ บน.๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) ตามประกาศกองบิน ๑ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ดาวน์โหลดประกาศ เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๐๒/๒๕๖๐
ประกาศ ประกวดราคาจ้างสร้างตึกแถวมาตรฐาน ๑๐ ครอบครัว ที่ บน.๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) ตามประกาศกองบิน ๑ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๐๑/๒๕๖๐
ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงช่อง จ.๓ ที่ บน.๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) ตามประกาศกองบิน ๑ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ดาวน์โหลดประกาศ เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๐๓/๒๕๖๐
ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๓๐๕๓ (มว.ขส.พัน.อย.) ที่ บน.๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) ตามประกาศกองบิน ๑ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ดาวน์โหลดประกาศ เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๐๓/๒๕๖๐
ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างสร้างตึกแถวมาตรฐาน ๑๐ ครอบครัว ที่ บน.๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) ตามประกาศกองบิน ๑ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ดาวน์โหลดประกาศ เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๐๓/๒๕๖๐
ประกาศ ประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – Bidding) เลขที่ ๐๒/๒๕๕๙ จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ป.๒๐๘๙ (อาคารพักอาศัย) ที่ บน.1 จว.นครราชสีมา ตามประกาศ กองทัพอากาศ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙  เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๐๒/๒๕๕๙
ประกาศ ประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – Bidding) เลขที่ ๐๒/๒๕๕๙ จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ป.๒๐๘๙ (อาคารพักอาศัย) ที่ บน.1 จว.นครราชสีมา ตามประกาศ กองทัพอากาศ ลงวันที่ สิงหาคม ๒๕๕๙  เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๐๑/๒๕๕๙
ประกาศ ประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – Bidding) เลขที่ ๐๑/๒๕๕๙ การจ้างปรับปรุงบ่อเก็บน้ำดิบ ที่ กองบิน ๑ ตามประกาศ กองทัพอากาศ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙  เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๐๑/๒๕๕๙
ประกาศ ประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – Bidding) เลขที่ ๐๑/๒๕๕๙ การจ้างปรับปรุงบ่อเก็บน้ำดิบ ที่ กองบิน ๑ ตามประกาศ กองทัพอากาศ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙  เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๐๑/๒๕๕๙
ประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ร.๒๑๑๘ (ตึกแถวพักอาศัย) ที่ กองบิน ๑ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศ กองทัพอากาศ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘  เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๐๒/๒๕๕๘
ประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ร.๒๑๑๗ (ตึกแถวพักอาศัย) ที่ กองบิน ๑ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศ กองทัพอากาศ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘  เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๐๑/๒๕๕๘
ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ร.๒๑๑๘ (ตึกแถวพักอาศัย) ที่ กองบิน ๑ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศ กองทัพอากาศ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘  เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๐๒/๒๕๕๘
ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ร.๒๑๑๗ (ตึกแถวพักอาศัย) ที่ กองบิน ๑ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศ กองทัพอากาศ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘  เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๐๑/๒๕๕๘
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมเครื่องกันกระแสเจ็ทและซองจอด บ.บน.๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ลงวันที่ 14 สิงหาคม ๒๕๕๘  ร่างประกาศและร่างเอกสาร
ประกาศร่างขอบเขตงาน(TOR) งานจ้างปรัปรุงอาคารหมายเลข ๑๐๓๗ ที่ กองบิน ๑ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจสามารถวิจารณ์ เสนอข้อคิดเห็นตามรายละเอียดในเอกสารที่แนบมานี้  เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๑๐/๒๕๕๘
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารงานยาง-กงล้อ ผชอ.กทน.บน.๑ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศ กองบิน ๑ (ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗) ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ มว.จัดหา บน.๑ ระหว่างวันที่ ๒๘ ต.ค.๕๗ ถึงวันที่ ๓๑ ต.ค.๕๗ เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๐๙/๒๕๕๘
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนเขตบ้านพักอาศัยฝั่งตะวันตก บน.๑ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศ กองบิน ๑ (ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗) ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ มว.จัดหา บน.๑ ระหว่างวันที่ ๒๘ ต.ค.๕๗ ถึงวันที่ ๓๑ ต.ค.๕๗ เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๐๘/๒๕๕๘
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนเขตบ้านพักอาศัยฝั่งตะวันออก บน.๑ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศ กองบิน ๑ (ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗) ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ มว.จัดหา บน.๑ ระหว่างวันที่ ๒๘ ต.ค.๕๗ ถึงวันที่ ๓๑ ต.ค.๕๗ เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๐๗/๒๕๕๘
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนและลาน ผชย.บน.๑ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศ กองบิน ๑ (ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗) ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ มว.จัดหา บน.๑ ระหว่างวันที่ ๒๘ ต.ค.๕๗ ถึงวันที่ ๓๑ ต.ค.๕๗  เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๐๖/๒๕๕๘
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างปรับปรุงโรงพ่นสี ผชอ.กทน.บน.๑ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศ กองบิน ๑ (ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗) ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ มว.จัดหา บน.๑ ระหว่างวันที่ ๒๘ ต.ค.๕๗ ถึงวันที่ ๓๑ ต.ค.๕๗ เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๐๕/๒๕๕๘
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนใน พัน.อย.บน.๑ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศ กองบิน ๑ (ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗) ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ มว.จัดหา บน.๑ ระหว่างวันที่ ๒๘ ต.ค.๕๗ ถึงวันที่ ๓๑ ต.ค.๕๗ เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๐๔/๒๕๕๘
สอบราคาซื้อพัสดุ จำนวน ๑๑ รายการ (รายละเอียด ตาม ผนวก ก แนบท้ายเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ ๐๑/๒๕๕๓) ดาวน์โหลดประกาศ
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างปรับปรุงลานทดสอบสมรรถภาพ บน.๑ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศ กองบิน ๑ (ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗) ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ มว.จัดหา บน.๑ ระหว่างวันที่ ๒๘ ต.ค.๕๗ ถึงวันที่ ๓๑ ต.ค.๕๗ เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๐๓/๒๕๕๘
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๐๗๖ ตึกแถวพักอาศัย ที่ บน.๑ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศ กองบิน ๑ (ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗) เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๐๒/๒๕๕๘
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๐๒๐ ที่ บน.๑ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศ กองบิน ๑ (ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗) ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ มว.จัดหา บน.๑ ระหว่างวันที่ ๒๘ ต.ค.๕๗ ถึงวันที่ ๓๑ ต.ค.๕๗  เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๐๑/๒๕๕
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารงานยาง-กงล้อ ผชอ.กทน.บน.๑ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศ กองบิน ๑ วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ ๒๐ - ๒๔ ต.ค.๕๗ เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๐๙/๒๕๕๘
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนเขตบ้านพักอาศัยฝั่งตะวันตก บน.๑ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศ กองบิน ๑ วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ ๒๐ - ๒๔ ต.ค.๕๗ เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๐๘/๒๕๕๘
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนเขตบ้านพักอาศัยฝั่งตะวันออก บน.๑ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศ กองบิน ๑ วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ ๒๐ - ๒๔ ต.ค.๕๗ เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๐๗/๒๕๕๘
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนและลาน ผชย.บน.๑ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศ กองบิน ๑ วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ ๒๐ - ๒๔ ต.ค.๕๗ เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๐๖/๒๕๕๘
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงโรงพ่นสี ผชอ.กทน.บน.๑ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศ กองบิน ๑ วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ ๒๐ - ๒๔ ต.ค.๕๗เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๐๕/๒๕๕๘
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนใน พัน.อย.บน.๑ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศ กองบิน ๑ วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ ๒๐ - ๒๔ ต.ค.๕๗ เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๐๔/๒๕๕๘
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงลานทดสอบสมรรถภาพ บน.๑ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศ กองบิน ๑ วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ ๒๐ - ๒๔ ต.ค.๕๗ เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๐๓/๒๕๕๘
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๐๗๖ ตึกแถวพักอาศัย ที่ บน.๑ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศ กองบิน ๑ วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ ๒๐ - ๒๔ ต.ค.๕๗ เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๐๒/๒๕๕๘
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๐๒๐ ที่ บน.๑ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศ กองบิน ๑ วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ ๒๐ - ๒๔ ต.ค.๕๗ เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๐๑/๒๕๕๘
ประกวดราคาจ้างสร้างตึกแถว น.สัญญาบัตร ๕ ครอบครัว จํานวน ๑ แถว ศกอ.(ในพื้นที่ของ บน.๑) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๐๗/๒๕๕๖
จ้างสร้างตึกแถว น.สัญญาบัตร ๕ ครอบครัว จํานวน ๑ แถว ศกอ.(ในพื้นที่ของ บน.๑) ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๐๗/๒๕๕๖
ประกาศขายเอกสารประกวดราคา (ขายแบบ) งานสร้างศาลาปฏิบัติธรรมที่กองบิน ๑ เปิดขายเอกสารวันที่ ๑๕ - ๑๘ ต.ค.๕๖ เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๐๑/๒๕๕๗
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) การจ้างสร้างศาลาปฏิบัติธรรม บน.๑ จำนวน ๑ งาน ตามประกาศ กองบิน ๑ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๐๑/๒๕๕๗
ประกวดราคาจ้างสร้างบ้านพักอาศัย ๒ ครอบครัว (บ้านแฝด) ศกอ.จำนวน ๑ หลัง (ในพื้นที่ของ บน.๑) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศขายเอกสารประกวดราคาจ้างฯ ขายแบบ ๑ - ๔ ต.ค.๕๖ เอกสารประกวดราคา
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) การสร้างบ้านพักอาศัย ๒ ครอบครัว (บ้านแฝด) ศกอ.จำนวน ๑ หลัง (ในพื้นที่ของ บน.๑) สถานที่ : กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๐๖/๒๕๕๖
ประกาศ ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างปรับปรุงสระว่ายน้ำ บน.๑ ผู้สนใจซื้อเอกสารในวันที่ ๒๘-๓๑ พ.ค.๕๖ (เวลา ๐๘๐๐ - ๑๕๐๐) ดาวน์โหลดประกาศ เอกสาร 1. รายละเอียดใบประกาศ 2. เอกสารเงื่อนไขงานสระว่ายน้ำ
การจ้างปรับปรุงสระว่ายน้ำ บน.๑ จํานวน ๑ งาน ตามประกาศ กองบิน ๑ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ( เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๔ / ๒๕๕๖ ) วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ ๒๐ - ๒๓ พ.ค.๕๖ ดาวน์โหลดประกาศ
การจ้างปรับปรุงถนนสายหลัก ที่ บน.๑ ระยะที่ ๑ จำนวน ๑ งาน ตามประกาศ กองบิน ๑ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ( เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๑ / ๒๕๕๖) ดาวน์โหลดประกาศ
ประกวดราคาปรับปรุงอาคารหมายเลข ๔๐๐๒ (หอประชุมจันทรุเบกษา) ที่ บน.๑ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อแบบรูปรายการ และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ มว.จัดหา บก.บน.๑ ระหว่างวันที่ ๒๘ มิ.ย.๕๔ ถึงวันที่ ๑ ก.ค.๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ดาวน์โหลดประกาศ
จัดจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๔๐๐๒ (หอประชุมจันทรุเบกษา) ที่ บน.๑ เลขที่ ๐๕/๕๔ ด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มิ.ย.๕๔ สิ้นสุดการวิจารณ์ วันที่ ๒๔ มิ.ย.๕๔ ดาวน์โหลดประกาศ
ประกวดราคาซ่อมแซมอาคารหมายเลข ๑๒๐๒ (เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๐๔/๕๔) ประกาศ ณ.วันที่ ๔ มี.ค.๕๔ ดาวน์โหลดประกาศ
ซ่อมแซมอาคารหมายเลข ๑๒๐๒ (เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๐๔/๕๔) ประกาศ ณ.วันที่ ๒๕ มี.ค.๕๔ สิ้นสุดการวิจารณ์ วันที่ ๒๙ มี.ค.๕๔ ดาวน์โหลดประกาศ
ประกวดราคาปรับปรุงอาคารฝ่ายพลาธิการ กองบิน ๑ (เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๐๓/๕๔) ดาวน์โหลดประกาศ
ประกวดราคาปรับปรุงอาคารกองบังคับการกองบิน ๑ (ส่วนที่ ๒) ที่ กองบิน ๑ เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๐๒/๕๔) ดาวน์โหลดประกาศ
ประกวดราคาปรับปรุงอาคารสโมสรประทวน บน.๑ (เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๐๑/๕๔)  ดาวน์โหลดประกาศ
ปรับปรุงอาคารฝ่ายพลาธิการ บน.๑ เลขที่ ๐๓/๕๔ ประกาศ ณ.วันที่ ๑๔ ต.ค.๕๓ สิ้นสุดการวิจารณ์ วันที่ ๑๘ ต.ค.๕๓ ดาวน์โหลดประกาศ
ปรับปรุงอาคารกองบังคับการกองบิน ๑ (ส่วนที่ ๒) ที่ บน.๑ เลขที่ ๐๒/๕๔ ดาวน์โหลดประกาศ