HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
 
 


สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 
 
     
 


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ศูนย์การศึกษาโคราช ทรงเปิดป้าย "อาคารมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ศูนย์การศึกษาโคราช"  เพื่อเป็นแหล่งรวมทางด้านการศึกษาของภิกษุสามเณรทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นแหล่งการเรียนรู้ของประชาชนทั่วไป


สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
และเสด็จฯ กลับโดยเครื่องบินพระที่นั่งจาก สนามบินโคราช (กองบิน ๑) ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเทพรัตน์วิทยรักษ์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กระทรวงกลาโหมกองทัพไทยกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศโรงเรียนการบินกองบิน 2กองบิน 4 กองบิน 5 กองบิน 6 กองบิน 7 กองบิน 21 กองบิน 23 กองบิน 41 กองบิน 46 กองบิน 56