HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
เกี่ยวกับกองบิน ๑
ประชาสัมพันธ์
แนะนำหน่วยงาน
บริการข้อมูล
 
 
 
ผู้บังคับบัญชาของกองบิน ๑ : นาวาอากาศเอก วชิระพล เมืองน้อย ผู้บังคับการกองบิน ๑, นาวาอากาศเอก เนาวมรัตน์ ประพัฒน์ทอง รองผู้บังคับการกองบิน ๑, นาวาอากาศเอก กฤษณะ เปี่ยมศรี รองผู้บังคับการกองบิน ๑, นาวาอากาศเอก นเรศ เยี่ยมสถาน เสนาธิการกองบิน ๑
 
  ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครงาน
 
  เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร(ในส่วนของ ทอ.) ประจำปี ๒๕๖๐
- รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น
- ตั้งแต่ ๔ มกราคม - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
- ติดต่อสอบถาม ๐ ๒๕๓๔ ๓๖๒๔, ๐ ๒๕๓๔ ๔๔๘๗ และ ๐ ๒๕๓๔ ๔๔๘๙
 
  ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๐ จำนวน ๒๙๙ อัตรา
- รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตทางเดียวเท่านั้น http://job.rtaf.mi.th
- ตั้งแต่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ ถึง ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
- สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Call Center ๐ ๒๕๓๔ ๘๕๘๗
 
  กองบิน ๑ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๓ อัตรา
- สมัครด้วยตนเองที่ แผนกกำลังพล กองบังคับการ กองบิน ๑
- ตั้งแตวันจันทร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ ถึงวันศุกร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.
 
  กองทัพอากาศ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
- รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษา วุฒิ ม.๖ หรือ ปวช.ทุกสาขา หรือ เทียบเท่า
- รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตที่ www.atts.ac.th
ตั้งแต่ ๑ ธ.ค.๕๙ - ๓๑ ม.ค.๖๐
 
 
  กองบิน ๑ ช่วยเหลือประชาชน

      การออกปฏิบัติการจิตวิทยา เพื่อช่วยเหลือประชาชน นั้นเพื่อช่วยบรรเทาทุกข์ และก่อให้เกิดความเข้าใจอันดี
ระหว่างประชาชนกับทหารอากาศ
 
 
  หากต้องการติดต่อประสานงานกับทางกองบิน ๑
สามารถติดต่อได้โดยตรงที่ แผนกกิจการพลเรือน กองบังคับการ กองบิน ๑ (อาคารเฉลิมพระเกียรติ)
หรือติดต่อทางโทรศัพท์หมายเลขสำนักงาน (๐๔๔) ๓๕๘๑๑๐ - ๔ ต่อ ๔๐๒๓๗ ได้ในเวลาราชการ

  ขั้นตอนในการติดต่อประสานงาน กับแผนกกิจการพลเรือน กองบังคับการ กองบิน ๑

๑. ติดต่อขอรับการปรึกษาจากนายทหารกิจการพลเรือน กองบิน ๑ หรือเจ้าหน้าที่ โดยตรงที่สำนักงานของแผนกกิจการพลเรือน ฯ เพื่อรับทราบคำแนะนำ
    ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติตามกฎระเบียบของกองบิน ๑
๒. ทำหนังสือการขออนุญาตถึงผู้บังคับการกองบิน ๑
๓. ผู้บังคับการกองบิน ๑ พิจารณาการอนุมัติ ตามหนังสือนำเรียน
๔. นายทหารกิจการพลเรือนรับทราบคำสั่ง และประสานหน่วยเกี่ยวข้องสนับสนุนการปฏิบัติ ตามคำร้องขอ