สามารถใช้งานได้เฉพาะเครือข่ายภายใน ทอ.เท่านั้น
 
        KM RTAF Web Portal ในส่วนของ กองบิน ๑

 
        ระบบจัดการองค์ความรู้ กองบิน ๑ (wing1.km.rtaf.mi.th)