การกวดขันให้กำลังพล ทอ.ประพฤติตนปฏิบัติตนให้อยู่ใน กฎ ระเบียบ และข้อบังคับตามที่ทางราชการกำหนด DOWNLOAD 
  ระเบียบ กห.ว่าด้วยป้ายชื่อติดเครื่องแบบ (ฉบับที่่ ๖) พ.ศ.๒๕๖๑ DOWNLOAD 
  วิธีประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายกับเครื่องแบบเต็มยศ และเครื่องแบบครึ่งยศของ ทอ. DOWNLOAD 
  ตัวอย่างการแต่งเครื่องแบบไว้ทุกข์ข้าราชการกองทัพอากาศ DOWNLOAD 
  การถือกระบี่และถุงมือในโอกาสต่าง ๆ DOWNLOAD 
  เครื่องแต่งกายสำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ DOWNLOAD