• 044-358044 ภายใน 40949 40957 40950

คณะกรรมการดำเนินการ


คณะกรรมการอำนวยการ
1. น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ประธานกรรมการ
2. น.อ.นเรศ เยี่ยมสถาน กรรมการ
3. น.อ.พิชญาณ อะสีติรัตน์ กรรมการ
4. น.อ.จักรพันธ์ สุขแสงดาว กรรมการ
คณะกรรมการเงินกู้
1. น.ท.บุญธรรม สินปรุ ประธานกรรมการ
2. น.ท.สัญญา บุญญานุสนธิ์ กรรมการ
3. น.ท.ชิติสรรค์ เหมือดตะคุ กรรมการ
4. ร.อ.หญิง ชนากานต์ ทรงภูมิ กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
1. น.ท.พีรภัทร เกศวยุธ ประธานกรรมการ
2. น.ท.ปรีชา สุวรรณ กรรมการ
3. น.ท.ปริญญา ดอกไม้ กรรมการ
4. น.ต.ทวีวัฒน์ โสภณอิทธิวัฒน์ กรรมการและเลขานุการ
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุน ฯ
1. น.ท.พศิน สมบัติทวี ประธานกรรมการ
2. น.ท.สัญญา บุญญานุสนธิ์ กรรมการ
3. น.ท.ปรีชา สุวรรณ กรรมการ
คณะอนุกรรมการแก้ไขข้อบังคับและระเบียบ
1. น.ท.พศิน สมบัติทวี ประธานกรรมการ
2. น.ท.พีรภัทร เกศวยุธ กรรมการ
3. น.ท.บุญธรรม สินปรุ กรรมการ
4. น.ท.ปริญญา ดอกไม้ กรรมการ
5. น.ต.พินิจ ถนนใหญ่ กรรมการ
คณะอนุกรรมการจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์
1. น.ท.พีรภัทร เกศวยุธ ประธานกรรมการ
2. น.ท.หญิง นภาพร กรไชยา กรรมการ
3. น.ท.สัญญา บุญญานุสนธิ์ กรรมการ
เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ
1. น.ต.พินิจ ถนนใหญ่ เลขานุการ
2. น.ต.ทวีวัฒน์ โสภณอิทธิวัฒน์ ผู้ช่วยเลขานุการ
ติดต่อเรา
สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 1 จำกัด

ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30000
044-358044 ภายใน 40949 40957 40950
cooperate.wing1@gmail.com