• 044-358044 ภายใน 40949 40957 40950

ฝ่ายจัดการ


ทำเนียบผู้จัดการ
ยศ-ชื่อ-สกุล ปี
1. น.ต.เสวก แสงผล ปี 2526 -2529
2. น.ต.สมใจ ลียวิทยารัตน์ ปี 2529 - 2530
3. น.ท.สำรอง พวงจันทร์ ปี 2530 - 2531
4. น.ท.นาวิน ลัทธิปรีชา ปี 2531 - 2540
5. น.ท.วีระ จรรยา ปี 2540 - 2555
6. น.ท.สมนึก เหม็งซัง ปี 2555 - 2559
7. น.ท.พะเยา โชคค้า ปี 2559 - ปัจจุบัน
ฝ่ายจัดการ
1. น.ท.พะเยา โชคค้า ผู้จัดการ
2. นางวรรณธนา วงษ์สูงเนิน รองผู้จัดการ
3. นางปัญจรัศม์ วสยางกูร เจ้าหน้าที่บัญชี
4. นางสมสตรี เข็มพรหยิบ เจ้าหน้าที่การเงิน
5. น.ส.ประภาวรินทร์ ตุดาลจิตติ เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
6. น.ส.พัขรนันท์ ชุบขุนทด เจ้าหน้าที่ธุรการ
7. น.ส.จิตรลดา ผิวตะขบ เจ้าหน้าที่กรรมวิธีข้อมูลและทะเบียน
8. นางกุลพร คงดอนตะนาม นักการภารโรง
ติดต่อเรา
สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 1 จำกัด

ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30000
044-358044 ภายใน 40949 40957 40950
cooperate.wing1@gmail.com