ประกาศคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ
- เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก พนักงานราชการหรือลูกจ้างชั่วคราวที่ใช้เงินรายรับของหน่วยจ้าง บรรจุเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ ๖๑ รายละเอียด 
- ใบแจ้งความประสงค์เข้ารับการคัดเลือกเป็นข้าราชการ ทอ. (ผู้สอบได้เป็นตัวสำรอง) รายละเอียด 
   ประกาศคณะอนุกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ หรือลูกจ้างชั่วคราวที่ใช้เงินรายรับของหน่วยจ้าง บรรจุเป็นนายทหารประทวน กองบิน ๑
- เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือก พนักงานราชการ หรือลูกจ้างชั่วคราวที่ใช้เงินรายรับของหน่วยจ้าง บรรจุเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ ๖๑ รายละเอียด 
- เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นนายทหารประทวน รายละเอียด 
- ผนวก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก รายละเอียด