ข่าว รับ-ส่ง เสด็จ ประจำเดือน พ.ย.๕๖
   ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
      เสด็จฯ ไปยังโรงเรียนอัสสัมชัญ นครราชสีมา อำเภอเมือง ทรงเปิดชมรม และศูนย์เพื่อนใจ ทูบีนัมเบอร์วันเพื่อรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด ...
 
ข่าว รับ-ส่ง เสด็จ ประจำเดือน ต.ค.๕๖
   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
      เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี(มทส.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ และพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ...
 
ข่าว รับ-ส่ง เสด็จ ประจำเดือน ส.ค.๕๖
   พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
      เสด็จฯ โดย บ.ที่นั่ง จากสนามบินอุดรธานี(บน.๒๓) มายังสนามบินโคราช (บน.๑) เพื่อเสด็จฯ ไปทรงประกอบพิธียกเสาเอก ณ วัดใหม่สันติ ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา ...
 
ข่าว รับ-ส่ง เสด็จ ประจำเดือน ก.ค.๕๖
   พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
      เสด็จไปยังห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์สาขานครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เพื่อทรงเปิดงาน "๑๙ ปีแห่งความสำเร็จ สตาร์เวลส์ ใส่ใจสุขภาพประชาชน" ในการส่งเสริมให้ประชาชนใส่ใจในการดูแลสุขภาพร่างกาย ...
 
ข่าว รับ-ส่ง เสด็จ ประจำเดือน มิ.ย.๕๖
   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
      เสด็จพระราชดำเนินโดย บ.พระที่นั่ง มายังสนามบินโคราช (บน.๑) เพื่อเสด็จฯ ไปทรงเปิดโรงงานแคนนอน ไฮเทค ประเทศไทยจำกัด นิคมอุตสาหกรรมนวนคร อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ...
 
ข่าว รับ-ส่ง เสด็จ ประจำเดือน ม.ค.๕๖
   ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
      เสด็จไปยังหอประชุมวงษ์ชวลิตกุล มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔...