ข่าว รับ-ส่ง เสด็จ ประจำเดือน พ.ย.๕๗
   รับ - ส่งเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
      เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ...
 
ข่าว รับ-ส่ง เสด็จ ประจำเดือน ส.ค.๕๗
   พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
      เสด็จฯ มายังสนามบินโคราช (บน.๑) เพื่อเสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติธรรม ณ วัดใหม่สันติ ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา ...