ข่าว รับ-ส่ง เสด็จ ประจำเดือน พ.ย.๕๘
   รับ - ส่งเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
      เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ ๑ ประกาศเกียรติคุณและเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตครบ ๓๖ และ ๑๐๘ ครั้งของเหล่ากาชาดภาคที่ ๕ และ ๖ ต่อจากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นำนางปทุม กุลกำจร ผู้จัดการทีมวอลเลย์บอลชาย เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าฯ ถวายเงินเพื่อสมทบทุนการก่อสร้างอาคารสมเด็จพระเทพฯ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ...
 
ข่าว รับ-ส่ง เสด็จ ประจำเดือน ต.ค.๕๘
   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
      เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทาน ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ สนามบิน บน.๑ จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๓ ต.ค.๕๘ ...
 
ข่าว รับ-ส่ง เสด็จ ประจำเดือน มิ.ย.๕๘
   พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาต
      เสด็จฯทรงสักการะพระบรมสารีริกธาตุและทอดพระเนตรนิทรรศการ "วิสาขบูชา พุทธบารมี" ประจำปี ๒๕๕๘ ...
 
ข่าว รับ-ส่ง เสด็จ ประจำเดือน ม.ค.๕๘
   ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
      เสด็จฯ มายังสนามบินโคราช (บน.๑) เพื่อเสด็จฯ ทรงพระราชทานปริญญาบัตร ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ...
 
   พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
      เสด็จฯ โดย บ.พระที่นั่งจากการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย กองบัญชาการกองทัพอากาศ มายังสนามบินโคราช (บน.๑) เพื่อเสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติธรรม และประทับแรม ณ วัดใหม่สันติ ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ...