ข่าว รับ-ส่ง เสด็จ ประจำเดือน พ.ย.๕๙
   รับ - ส่งเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
      สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ โดยเครื่องบินพระที่นั่งจาก ท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ มายังสนามบินโคราช (กองบิน ๑) ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เมื่อวันจันทร์ที่ ๗ พ.ย.๕๙ ...
 
ข่าว รับ-ส่ง เสด็จ ประจำเดือน ก.ค.๕๙
   พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
      พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จฯ โดย บ.พระที่นั่ง จาก การท่าอากาศยาน แห่งประเทศไทย กองบัญชาการกองทัพอากาศ มายังสนามบินโคราช (บน.๑) เพื่อเสด็จฯ ไปทรงตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถ วัดถนนนางคลาน ตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๐ ก.ค๕๙ ...
 
ข่าว รับ-ส่ง เสด็จ ประจำเดือน มี.ค.๕๙
   ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
      ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จฯ โดย บ.พระที่นั่ง จาก การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย กองบัญชาการกองทัพอากาศ มายังสนามบินโคราช (บน.๑) เพื่อเสด็จฯ ทรงทอดพระเนตรการแข่งขัน ชกมวยไทยโลก "Thai Fight ย่าโม"เมื่อวันที่ ๑๙ มี.ค. ๕๙ ...
 
ข่าว รับ-ส่ง เสด็จ ประจำเดือน ก.พ.๕๙
   ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
      เสด็จฯ โดย บ.พระที่นั่ง จาก การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย กองบัญชาการกองทัพอากาศ มายังสนามบินโคราช (บน.๑) เพื่อเสด็จฯ ทรงพระราชทานปริญญาบัตร ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ สนามบิน บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๗ ก.พ.๕๙ ...
 
ข่าว รับ-ส่ง เสด็จ ประจำเดือน ม.ค.๕๙
   พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
      เสด็จฯ โดย บ.พระที่นั่ง จากการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย กองบัญชาการกองทัพอากาศ มายังสนามบินโคราช (บน.๑) เพื่อเสด็จฯ (เป็นการส่วนพระองค์) ทรงปฏิบัติธรรม และประทับแรม ณ วัดใหม่สันติ ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑ ม.ค.๕๙...