ข่าว รับ-ส่ง เสด็จ ประจำเดือน พ.ย.๖๐
   รับ - ส่งเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
      สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ โดยเครื่องบินพระที่นั่งจาก ท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ มายังสนามบินโคราช (กองบิน ๑) เสด็จพระราชดำเนินไปยังมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ศูนย์การศึกษาโคราช ซึ่งตั้งอยู่ที่วัดสุทธจินดา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ในการนี้ทรงเปิดป้าย "อาคารมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ศูนย์การศึกษาโคราช"  เพื่อเป็นแหล่งรวมทางด้านการศึกษาของภิกษุสามเณรทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นแหล่งการเรียนรู้ของประชาชนทั่วไป ต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดสุทธจินดาวรวิหาร จังหวัดนครราชสีมา ในการพระราชทานเพลิงศพรองศาตราจารย์ชาญชัย อินทรประวัติ เมื่อวันที่ ๑๘ พ.ย.๖๐...
 
ข่าว รับ-ส่ง เสด็จ ประจำเดือน ต.ค.๖๐
   ส่งเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
      สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ และเสด็จฯ กลับโดยเครื่องบินพระที่นั่งจาก สนามบินโคราช (กองบิน ๑) ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ณ สนามบิน บน.๑ เมื่อวันที่ ๓๑ ต.ค.๖๐ ...
 
   รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
      สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ โดยเครื่องบินพระที่นั่งจาก ท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ มายังสนามบินโคราช (กองบิน ๑) เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเทพรัตน์วิทยรักษ์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๐ ต.ค.๖๐ ...
 
ข่าว รับ-ส่ง เสด็จ ประจำเดือน ก.พ.๖๐
   รับ - ส่งเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
      สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ โดยเครื่องบินพระที่นั่งจาก ท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ มายังสนามบินโคราช (กองบิน ๑) เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคารผลิต ๖ ณ โรงงานซีเกทโคราช บริษัทซีเกทเทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด อ.สูงเนิน จว.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๔ ก.พ.๖๐ ...
 
ข่าว รับ-ส่ง เสด็จ ประจำเดือน ม.ค.๖๐
   รับ - ส่งเสด็จฯ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์
      พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จฯ ประทับเครื่องบินพระที่นั่งจาก ท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ มายังสนามบิน บน.๑ เพื่อเสด็จฯ ไปทรงตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถ วัดด่านใน ต.ด่านใน อ.ด่านขุนทด จว.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๓๑ ม.ค.๖๐ ...
 
   พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๘
      สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ ผู้แทนพระองค์ เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๘ "ย่าโมเกมส์" จรัสแสงแห่งองค์พระภูบาล ตระการโชติช่วงสู่ปวงประชาเมืองย่าโม ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จว.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๓ ม.ค.๖๐ ...
 
   รับ – ส่ง พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ ผู้แทนพระองค์
      สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ ผู้แทนพระองค์ เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๘ "ย่าโมเกมส์" เมื่อวันที่ ๒๓ ม.ค.๖๐ ...