ข่าว รับ-ส่ง เสด็จ ประจำเดือน พ.ย.๖๑
   รับ - ส่งเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
      สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ โดยเครื่องบินพระที่นั่งจาก ท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ มายังสนามบินโคราช (กองบิน ๑) ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา และเป็นองค์ประธาน ในการพระราชทานเพลิงศพ ณ วัดสุทธจินดาวรวิหาร จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ...
 
ข่าว รับ-ส่ง เสด็จ ประจำเดือน ก.พ.๖๑
   รับ - ส่งเสด็จฯ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ 
      พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จฯ ประทับเครื่องบินพระที่นั่งจาก ท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ มายังสนามบินกองบิน ๑ เพื่อเสด็จฯ ไปทรงประกอบพิธีตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถ วัดสมานมิตร ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ...
 
ข่าว รับ-ส่ง เสด็จ ประจำเดือน ม.ค.๖๑
   รับ - ส่งเสด็จฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
      พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จฯ โดยเครื่องบินพระที่นั่งจาก ท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ มายังสนามบินโคราช (กองบิน ๑) เสด็จไปทรงวางศิลาฤกษ์อุโบสถ และทรงยกช่อฟ้าศาลาการเปรียญ ณ วัดไชยศรีชมชื่น อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ...