HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๑ เตรียมความพร้อมจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง
 
         นาวาอากาศเอก วชิระพล เมืองน้อย ผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก ปรธร จีนะวัฒน์ เสนาธิการกองบิน ๑ นำข้าราชการ ทหารกองประจำการ เตรียมความพร้อมจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง เพื่อเตรียมการป้องกัน แก้ไขปัญหาภัยแล้ง และเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนในกรณีเกิดภัยพิบัติ ได้อย่างทันท่วงที ทำให้การช่วยเหลือประชาชนได้ทันต่อสถานการณ์ ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ กองบิน ๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑  ...