HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   เสนาธิการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด กองบิน ๑
 
         นาวาอากาศเอก ปรธร จีนะวัฒน์ เสนาธิการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด กองบิน ๑ เพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันเชิงรุก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนพัฒนาเจตคติของข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ ให้ตระหนักถึงโทษ และพิษภัยของยาเสพติด ป้องกันไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ณ หอประชุมจันทรุเบกษา กองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ...