HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   กองบิน ๑ จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์เพื่อความปรองดองสมานฉันท์

 
        นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก พิชญาณ อะสีติรัตน์ รองผู้บังคับการกองบิน ๑ และนาวาอากาศเอก จักรพันธ์ สุขแสงดาว เสนาธิการกองบิน ๑ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการกองบิน ๑ จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์เพื่อความปรองดองสมานฉันท์ เมื่อวันที่ ๑๘ - ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑
        โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน และเยาวชนให้มีความเข้าใจตรงกันในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน และเด็กนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านหนองแฟบ ตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ...