HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
 
ฝูงบิน ๑๐๒ กองบิน ๑
 


นาวาอากาศโท พีรภัทร เกศวยุธ
ผู้บังคับฝูงบิน ๑๐๒
 

  มีหน้าที่ เตรียมและปฏิบัติการใช้กำลังทางอากาศตามอำนาจหน้าที่ที่กองทัพอากาศกำหนด
มีผู้บังคับฝูงบิน ๑๐๒ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์
ผู้บังคับฝูงบิน ๔-๐๑๕๐ peerapat_k@rtaf.mi.th
รองผู้บังคับฝูงบิน ๔-๐๑๕๑ -
ฝ่ายยุทธการ ๔-๐๑๕๔ -
ฝ่ายการข่าว ๔-๐๑๕๖ -
ฝ่ายการช่าง ๔-๐๑๗๑ -
ฝ่ายสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ๔-๐๑๘๒ -
ฝ่ายสรรพาวุธอิเล็กทรอนิกส์ ๔-๐๑๙๖ -
หมวดธุรการ ๔-๐๑๙๐ -