HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
 
ฝูงบิน ๑๐๓ กองบิน ๑
 


นาวาอากาศโท พศิน สมบัติทวี
ผู้บังคับฝูงบิน ๑๐๓
 

  มีหน้าที่ เตรียมและปฏิบัติการใช้กำลังทางอากาศตามอำนาจหน้าที่ที่กองทัพอากาศกำหนด
มีผู้บังคับฝูงบิน ๑๐๓ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์
ผู้บังคับฝูงบิน ๔-๑๑๐๐ pasin@rtaf.mi.th
รองผู้บังคับฝูงบิน ๔-๑๑๐๑ -
ฝ่ายยุทธการ ๔-๑๑๐๔ -
ฝ่ายการข่าว ๔-๑๑๐๕ -
ฝ่ายการช่าง ๔-๑๑๕๒ -
ฝ่ายสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ๔-๑๑๓๒ -
ฝ่ายสรรพาวุธอิเล็กทรอนิกส์ ๔-๐๓๗๕ -
หมวดธุรการ ๔-๑๑๒๒ -