HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
 
แผนกควบคุมการยุทธทางอากาศ กองบิน ๑
 


-------------------------
หัวหน้าแผนกควบคุมการยุทธทางอากาศนาวาอากาศตรี ทวีวัฒน์ โสภณอิทธิวัฒน์
รองหัวหน้าแผนกควบคุมการยุทธทางอากาศ
 

  มีหน้าที่ เตรียมและดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมการปฏิบัติการบินของอากาศยานที่ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมการยุทธ
ทางอากาศและการฝึกบินจำลอง ด้วยเครื่องช่วยฝึกการบิน มีหัวหน้าแผนกควบคุมการยุทธทางอากาศ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์
หัวหน้าแผนกควบคุมการยุทธทางอากาศ ๔-๐๕๖๐ -
รองหัวหน้าแผนกควบคุมการยุทธทางอากาศ ๔-๐๕๖๑ taweewat_s@rtaf.mi.th
ฝ่ายสนับสนุน ๔-๐๕๖๖ -
ฝ่ายอุปกรณ์อากาศยาน ๔-๐๕๗๐ -
ฝ่ายควบคุมและวิเคราะห์การบิน ๔-๐๕๘๐ -
ฝ่ายติดตามสถานภาพการบิน ๔-๐๕๗๖ -
ฝ่ายเครื่องช่วยฝึกการบิน ๔-๐๕๒๒ -
ธุรการ ๔-๐๕๖๒ -