HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
 
แผนกธุรการ กองบังคับการ กองบิน ๑
 


นาวาอากาศโท นที ศรีตัมภวา
หัวหน้าแผนกธุรการนาวาอากาศตรี พินิจ ถนนใหญ่
รองหัวหน้าแผนกธุรการ
 

  มีหน้าที่ อำนวยการ ประสานงาน กำกับการ ควบคุม และดำเนินการเกี่ยวกับงาน สารบรรณ การธุรการ การพัสดุ
มีหัวหน้าแผนกธุรการ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์
หัวหน้าแผนกธุรการ ๔-๑๔๑๐ natee_s@rtaf.mi.th
รองหัวหน้าแผนกธุรการ ๔-๑๔๑๑ pinij_tha@rtaf.mi.th
ธุรการ ๔-๐๔๑๕ -