HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
 
แผนกสรรพาวุธ กองเทคนิค กองบิน ๑
 


นาวาอากาศโท ชิติสรรค์ เหมือดตะคุ
หัวหน้าแผนกสรรพาวุธนาวาอากาศตรี ชาญณรงค์ ไชยมงคล
รองหัวหน้าแผนกสรรพาวุธ
 

  มีหน้าที่ ดำเนินการปฏิบัติเกี่ยวกับสรรพาวุธ การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ และบริภัณฑ์สรรพาวุธ ภาคพื้น ขั้นกลาง การพัสดุ และให้การฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่สรรพาวุธ มีหัวหน้าแผนกสรรพาวุธ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์
หัวหน้าแผนกสรรพาวุธ ๔-๐๓๗๐ anuchit_mead@rtaf.mi.th
รองหัวหน้าแผนกสรรพาวุธ ๔-๐๓๗๑ channarong_ch@rtaf.mi.th
หมวดสารบรรณ ๔-๐๓๗๒ -
หัวหน้าฝ่ายอาวุธ ๔-๐๓๙๑ -
หัวหน้าฝ่ายอุปกรณ์ ๔-๐๓๗๖ -
หัวหน้าฝ่ายอิเล็กทรอนิกส์สรรพาวุธ ๔-๐๓๘๗ -
หมวดคลังพัสดุ ๔-๐๓๘๑ -