HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
 
อนุศาสนาจารย์ กองบิน ๑
 


นาวาอากาศตรี มนูญ จงคอยกลาง
อนุศาสนาจารย์
 

  มีหน้าที่
     - สอน อบรมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมประเพณีไทย แก่ข้าราชการ ทหารกองประจำการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และผู้ต้องขังเรือนจำกองบิน ตลอดจนครอบครัว
     - นำปฏิบัติศาสนกิจ พิธีกรรมต่าง ๆ
     - เป็นที่ปรึกษา และช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับศาสนา พิธีกรรม และประเพณีไทย ตลอดจน สวัสดิภาพทางใจแก่ข้าราชการ ทหารกองประจำการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และครอบครัว
     - ปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์
อนุศาสนาจารย์ ๔-๐๔๐๔ manoon_c@rtaf.mi.th